مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

درباره ما

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری  متشکل از دفترمدیریت ،کارشناس امور اداری، گروه سازمان و مشاغل، کارشناس آموزش ضمن خدمت، کارشناس نظام پیشنهادات، می باشد که هر کارشناس و واحد عهده دار وظایف خاصی در زمینه کاری خود می باشد هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف موجب برقراری هماهنگی با تمامی واحدهای تابعه دانشگاه در جهت توسعه سازمان و رسیدن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگاه است.