اداره رفاه و تشریفات
مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه
شماره تماس مستقیم : 33376430   -  028
      شماره تماس داخلی :     2016
           
  
                                                                                       

مهندس طباطبایی
کارشناس امور رفاهی دانشگاه
   شماره تماس مستقیم :33376430   -  028
   داخلی :شماره تماس      2015
آدرس پستی :
قزوین - خیابان نواب شمالی - کوچه شهید سلمانی - مجنتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 

ب
یمه مکمل  درمان سال   1397-  1398

 
 لیست مهمانسراهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

اقدامات رفاهی جهت  انجام شده جهت رفاه همکاران