مدیریت خدمات پشتیبانی و رفاهی
شماره تماس مستقیم : 33376430   -  028
      شماره تماس داخلی :     2016
           
  
                                                                                       

مهندس طباطبایی
کارشناس امور رفاهی دانشگاه
   شماره تماس مستقیم :33376430   -  028
 شماره تماس داخلی :      2015
مجتبی امینی
کارشناس امور رفاهی  " ورزشی "  دانشگاه
شماره تماس مستقیم :33376430   -  028
 شماره تماس داخلی :
آدرس پستی :
قزوین - خیابان نواب شمالی - کوچه شهید سلمانی - مجنتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد  دانشگاه علوم پزشکی قزوین


میز خدمت سامانه خدمات رفاهی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین


 
 

ب
یمه مکمل  درمان سال  1399-1400

 
 لیست مهمانسراهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

اقدامات رفاهی جهت  انجام شده جهت رفاه همکاران 

 

پرداخت وام