مطالب آموزشی
 

واحد بودجه

مدیریت توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی

کامپیوتر


 


مدیریت


مدیریت توسعه سازمان تحول اداری

واحد امور مالی


 واحد آموزش


 مطالب آموزشی سلامتمطالب آموزشی مدیرت توسعه و منابع انسانی


 


 
مطالب آموزشی کلاس کارشناسان منتخب

  
مطالب آموزشی مرکز مطالعات معاونت توسعه