p101019
ثمره نظام پیشنهادات، جذب توانایی فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره سازمان است روز 17 تیر 1396 محمدحسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشستی با حضور دبیران و رابطان نظام پیشنهادات واحدهای تابعه دانشگاه؛ اظهار کرد: نظام پیشنهادات، راهی برای بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره دانشگاه است.

روز 17 تیر 1396 محمدحسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشستی با حضور دبیران و رابطان نظام پیشنهادات واحدهای تابعه دانشگاه؛ اظهار کرد: نظام پیشنهادات، راهی برای بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره دانشگاه است.


مسؤول دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه، هدف از استقرار نظام پیشنهادها در دانشگاه را توجه به کرامت انسانی و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه تفکر و تعقل کارکنان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مشارکت آنان در حل مشکلات و ایجاد بهبود مستمر در استانداردهای کاری، افزایش حس وفاداری و تقویت حس مسؤولیت، اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه و رشد خلاقیت و نوآوری دانست.

شیرعلی از دبیران نظام پیشنهادات، خواست که برای ترویج این امر و به منظور بهبود مستمر امور، از طریق بالا بردن کیفیت خدمات،  افزایش رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها اقدام کنند.

ایشان در مورد اهمیت جایگاه نظام پیشنهادات و توسعه هرچه بیشتر آن، به انجام امور از طریق راه حل های بهتر و موثرتر تاکید کرد و از تمام دبیران در واحدهای تابعه خواست که کمیته نظام پیشنهادات واحد خود را فعال تر کنند.


تجلیل از دبیران فعال


مسؤول دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن تشریح میزان پیشنهادهای ارسالی به دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه  و بررسی عملکرد واحدها،  از عملکرد دبیر نظام پیشنهادات معاونت آموزشی و معاونت غذا و دارو، قدردانی کرد.


به گفته شیرعلی، این دو معاونت در زمینه دریافت پیشنهادات، نسبت به بقیه واحدهای دانشگاه، فعالیت بیشتری داشته اند.


 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر