تجربه موفق-مدیریت بودجه
با توجه به عدم استقرار مراکز دولتی ارائه کننده خدمات تشخیصی ودرمانی در شهرستانهای البرز وآبیک ونیاز به اجرای خدمات از مراکز فعال بخش غیر دولتی برای دسترسی مردم به خدمات ارزان قیمت ، تامین اعتبار مورد نیاز برای پوشش خدمات سرپایی وپاراکلینیک طرح خرید خدمات تشخیصی ودرمانی از بیمارستانهای ولیعصر آبیک وخیریه رحیمیان البرز از نیازهای ضروری دانشگاه می باشد.(با پرداخت درصدی از اعتبارات به بیمارستانهای خصوصی مردم از خدمات بیمارستان خصوصی (از نظر کیفیتی ) ولی با تعرفه دولتی بهره مند می شوند که این موضوع موجب رضایت مردم ، اشتغال زایی ، همایت از بخش خصوصی واز لحاظ اقتصادی نیز نسبت به ساخت واداره یک بیمارستاتن دولتی به صرفه تر می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر