رویداد علمی
99
اختيار و تفويض اختيار در مديريت قسمت دوم
آنچه در این آموزش می خوانید :
 • مقـدمـه
 • مفهــوم تمــرکــز
 • انواع تمرکز وعدم تمرکز
 • پیامدهای درجه تمرکز در سازمان
 • مفهوم اختیار
 • ارکان تفویض اختیار
 • اصول حاکم در تفویض اختیار
 • فرایند تفویض اختیار
 • اصول موثر تفویض اختیار
 • انواع اختیار در سازمان
 • آداب کار درتفویض اختیار
 • مزایای تفویض اختیار
 • موانع تفویض اختیار
 • راههای برطرف نمودن موانع تفویض اختیار
 • عوامل تعیین کننده درجه تفویض اختیار
 • مفاهیم پنجگانه عدم تمرکز
 • تفویض اختیار در دوره های عمر سازمان
 • مورد کاوی یک قضیه اداری
 • منــــابــع
دانلود فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر