کارت خرید

کارتهای کارمندان حوزه ستادی شامل نگهبانان صادر شده است و همکاران می توانند جهت دریافت مراجعه فرمایند .