پرسش های متداول معاونت توسعه
1- چه رشته هایی مشمول معافیت از طرح می باشند ؟ (فرم پیوست)
2-بکار گیری مشمولین قانون پیام آوران بهداشت چگونه است و چه رشته هایی را شامل می گردد ؟
n رشته های بهداشتی و درمانی شامل این قانون هستند، لیست افراد مشمول به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال و از وزارت به فرماندهی کل قوا ارسال می گردد در صورت تائید ستاد کل فرماندهی اسامی آنها در سایت پلیس+ 10قرار گرفتهو یک هفته بعد از ارسال می توانند از پیام آور شدن خود آگاهی پیدا کنند .
3-سوابق بخش خصوصی چگونه محاسبه می شود و اعمال آ ن در طبقات به چه صورت است ؟ (قانون استخدام کشوری )
4- شرایط ارتقا رتبه کارکنان چیست؟ فایل راهنما
5- مراحل انتخاب وانتصاب مدیران به چه صورت می باشد؟ فایل راهنما
6- چگونه یک واحد جدید درمجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین ایجاد نمائیم؟ فایل راهنما
7-توسعه واحد های سازمانی در دانشگاه به چه صورت می باشد؟ فایل راهنما
8- مراحل ایجاد پست و جای ریزی آن و شرح وظایف پست های سازمانی به چه صورت می باشد؟ فایل راهنما
9- کدام دسته از کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند ؟‌ تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی ( اعم از مدیران و کارکنان)مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند
10- آیا گواهی های صادره که از طرف مؤسسات آموزشی معتبر برای کارمندان صادر می شود مشمول امتیازات آموزشی می‌گردد؟
در صورتی که موسسات مذکور مجوز اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان را از دفتر آموزش و پژوهش استانداری اخذ و شرکت کارکنان در دوره های آموزشی که از طرف موسسات معتبر( دولتی یا خصوصی) برگزار می گردد با موافقت ومعرفی واحد آموزش صورت پذیرفته باشد گواهینامه صادره قابل قبول است .
11- در چه صورت واحدهای تابعه دانشگاه می توانند اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نمایند؟
در صورتی که دوره های درخواست شده آنان براساس نیاز سنجی آموزشی طراحی و تدوین شده باشد ونهایتاً توسط کمیته آموزش دانشگاه به تأیید رسیده باشد. کلیه دوره های آموزشی اعم از تخصصی و شغلی و غیره که در سطح واحدها برگزار می شود قبل از برگزاری می بایست در کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مطرح و مجوز مربوطه صادر شده باشد در غیر اینصورت قابل محاسبه نخواهد بود .
12- ملاک محاسبه جهت گواهینامه های صادره از طرف آموزش مداوم جامعه پزشکی چگونه است؟
اینگونه گواهینامه های آموزشی صرفاً برای مشمولین قانون مربوطه و براساس امتیاز قابل محاسبه و هر امتیاز معادل دو ساعت آموزشی در نظر گرفته می شود.
13 - دوره های آموزشی که به صورت حضوری برگزار گردیده و در متن گواهی صادره ساعت آموزش قید نگردیده معادل چند ساعت آموزشی باید در نظر گرفته شود ؟
برای چنین گواهینامه ‌هایی بطور میانگین 6 ساعت به ازای هر روز در نظر گرفته می شود.
14-گواهینامه های آموزشی معتبر و مورد قبول مشمول کدام گواهینامه های آموزشی می باشد ؟
1- گواهینامه های صادره مصوب از سال 79 به بعد
2- گواهینامه های صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور یا دفاتر مدیریت آموزش وپژوهش استانداری سراسر کشور
3- گواهینامه های دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق
4- گواهینامه های آموزشی دارای مجوز از کمیته راهبری وزارت متبوع و کمیته اجرایی آموزش در سطح دانشگاه
5- گواهینامه آموزشی مصوب که با هماهنگی اداره حراست کل کشور مستقر در نهاد ریاست جمهوری برای رشته شغلی مأمور حراست اجرا شده است .
6- گواهینامه های صادره از طرف آموزش مداوم جامعه پزشکی صرفاً برای مشمولین قانون مربوطه
7- گواهینامه های آموزشی مصوب که با هماهنگی و تأیید هیأت عالی گزینش برای رشته شغلی مسئول گزینش اجرا شده است .
15- مزایای پیش بینی شده در نظام آموزش برای کارمندان رسمی وپیمانی که موفق به طی دوره های آموزشی و اخذ گواهینامه نوع اول می گردند چیست ؟‌
1- تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی
2- تمدید قرارداد پیمانی
3- ارتقاء شغلی در رتبه های شغلی
4- انتصاب و ارتقاء به پستهای مدیریت حرفه ای
5- امتیاز حق شاغل
6- اخذ گواهینامه نوع دوم
16-آیا کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی که در ساعات اداری برگزار می گردد ، می بایست از ماموریت روزانه استفاده نمایند ؟
کارکنانی که بر اساس معرفی واحد آموزش و موافقت واحد مربوطه در دوره های آموزشی شرکت می نمایند ، با نظر موافق مدیر مربوطه ، می توانند جهت حضور در کلاسهای آموزشی از ماموریت ساعتی و یا ماموریت روزانه استفاده نمایند . ( مطابق ماده 13 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده 46 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی )
17-نحوه احتساب طبقات،رتبه ها،و انتصابات کارکنان و مدیران .(مراجعه به گروه مهندسی سازمان آقایان نجفی ،کشاورز ،میزانی )
18-در خصوص ثبت نام شرکت و صدور گواهینامه آموزش کارکنان و مدیران .(مراجعه به آقای دکتر نجفی ، خانم بهرامخانی ،آقای کریمی )
19- در خصوص سا ختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی واحد های تابعه .(مراجعه به آقایان نجفی ،قزوینی ،خانمها کاظمی ،علیخانی )