متون عمومي
لیست تعدادی ازخدمات و وظایف حوزه مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

 
 • تغییر عنوان پستهای سازمانی
 • ارتقاء طبقات کارکنان
 • ارتقاء رتبه کارکنان
 • برگزاری دوره آموزشی
 • بررسی دوره های آموزشی کارکنان جهت ارتقاء رتبه های شغلی
 • تفکیک و ارسال گواهینامه های آموزشی به واحدهای تابعه دانشگاه
 • ثبت شناسنامه آموزشی کارکنان در نرم افزار مربوطه
 • بررسی و جمع بندی نیازسنجیآموزشی کارکنان
 • تدوین تشکیلات تفصیلی معاونت ها
 • انجام مراحل استخدامی وقراردادی
 • ورود اطلاعات پرونده مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به سامانه رشد
 • صدور احکام حقوقی
 • صدور حکم ماموریت آموزشی کارکنان
 • انجام امور مربوط به نقل و انتقالات در سامانه نقل و انتقالات
 • ثبت مرخصیهای ساعتی و روزانه و استحقاقی و استعلاجی صدور کارت تایمیکس- وضعیت مرخصی
 • قرارداد محرومیت از مطب مشمولین طرح و ضریب K
 • ثبت ماموریتهای روزانه
 • صدور حکمتبدیل وضعیتهای استخدامی پیمانی به رسمی آزمایشیو آزمایشی به رسمی قطعی
 • معرفی کارکنان جهت اخذ وامتسهیلات خرید خودرو ولوازم خانگی و قرض الحسنه بانک ملت
 • صدور اعلامنیاز و استعلامتاییدیه تحصیلی مشمولین قانون (طرحی) بررسی احکام مربوطه
 • صدور اعلام نیازواستعلام تاییدیه تحصیلی مشمولین قانون ضریب (K) و بررسی احکام مربوطه
 • صدور گواهی معافیت از طرح مشمولین قانون و پایان طرح
 • صدور احکام مرخصی بدون حقوقو اشتغال بعد از مرخصی بدون حقوق
 • صدور ابلاغو حکم بازنشستگی و صدور احکام
 • معرفی پذیرفته شدگانقراردادی به گزینش
 • صدور گواهی اشتغال به کار
 • صدور احکام حقوقی اعضاء هیئت علمی و ثبت مرخصیهای استحقاقی
 • صدور اعلام نیاز جهت اعضاء هیئت علمی
 • بررسی فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان
 • ثبت شناسنامه ارزشیابی
 • ارسال و مراسلات مکاتبات مربوطه
 • بایکانی مکاتبات و سوابق پرسنلی
 • انجام فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه در سطح کشور
 • انجام فرآیند ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و تابعه دانشگاه و تهیه گزارش عملکرد و تقدیر از واحدهای نمونه
 • انجام امور مربوط به نظام پیشنهادات
 • OP  و  HOP و به روز رسانی ماهیانه آن
 • انجام امور مربوط بهبه روز رسانی پرتال مدیریت توسعه و ارائه به واحد انفورماتیک به طور مستمر