اطلاعات پرسنل اداره دریافت و پرداخت
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
مهدی شفیع خانی
رئیس اداره دریافت و پرداخت
308 028-33375152 2140
2 رضا بخشی کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2130
3 علی صیادی کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2132
4 علی بهرامی بایگان 308 028-33375152 2129
5 مریم راحلی مقدم کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2131
6 سید احمد موسوی کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2131