اطلاعات پرسنل اداره دریافت و پرداخت
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
مهدی شفیع خانی
رئیس اداره دریافت و پرداخت
308 028-33375152 2140
2 رضا بخشی کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2130
3 علی بهرامی بایگان 308 028-33375152 2129
4 مریم راحلی مقدم کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2131
5 سید احمد موسوی کارشناس امور مالی 308 028-33375152 2131