اطلاعات پرسنل
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
شرح وظایف وظایف
1
محمد اصلی بیگی   
مسئول دفتر
302 028-33375617-18 2010
2 مهندس وحید خورشیدی مشاور معاون توسعه و مدیر ارشد پروژه های عمرانی دانشگاه  028-33375617-18 2010