مطالب آموزشی مدیریت توسعه
راهنمای تکمیل فرم درخواست ارتقاء  رتبه
اسلاید آموزشی قوانین ومقررات ، حقوق و مزایا وامور اداری
دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 35 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی
ساختار دولت و ساختار اجرایی آن در قانون اساسی
تکریم ارباب رجوع
اسلاید آشنایی با ماموریت
قوانین مقررات عمومی استخدام
دستورالعمل بررسی ارتقاء رتبه های شغلی
آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران
آشنایی با توانمندی های عمومی، مفاهیم و ارزش های سازمانی
آشنایی با دستورالعمل و آیین نامه های اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی
آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
راه های افزایش سلامت اداری
چرخه اجرای طرح سلامت اداری
جزوه ارتقا سلامت اداری
ارتقاء سلامت اداری
نگرش اسلامی یا الگوی قرآنی به فساد
اسلاید آموزشی فساد اداری
دستورالعمل بررسی ارتقاء رتبه های شغلی
نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین