اطلاعات پرسنل اداره رسیدگی
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
سعید خوئینی ها
رئیس اداره رسیدگی
307 028-33375152 2124
2 صدیقه کریمی کارشناس امور مالی 307 028-33375152 2127
3 زهره یوسفی کارشناس امور مالی 307 028-33375152 2127
4 مصطفی کشاورز کارشناس امور مالی 307 028-33375152 2126
5 سید مهدی مومنی کارشناس امور مالی 307 028-33375152 2125
6 رقیه بهزاد پور  کارشناس امور مالی 307 028-33375152 2128