قراردادها
قرار داد خرید خدمت سال 92 بیمارستان آبیک
قرارداد سال 88 بیمارستان رحیمیان
قرارداد سال 87 بیمارستان ولیعصر آبیک
قرارداد سال 86 بیمارستان رحیمیان
 جلسه مدیران معاونت توسعه در تاریخ 6/2/94 راس ساعت 14 بعدازظهر، در دفتر معاونت برگزار گردید.
عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی در بهمن ماه
اهم فعالیت های مدیریت خدمات پشتیبانی در هفته اول بهمن ماه
اهم فعالیت های مدیریت مالی در هفته چهارم دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت خدمات پشتیبانی در هفته چهارم دی ماه
عملکرد دبیرخانه مرکزی ستاد در دی ماه
عملکرد اداره بایگانی در دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت بودجه در هفته چهارم دی ماه
اهم فعالیت های اداره کارگزینی در دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت خدمات پشتیبانی در هفته آخر دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت مالی در هفته سوم دی ماه
شروع دوره ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان (واحد ارزیابی عملکرد دانشگاه)
اهم فعالیت های مدیریت بودجه در هفته سوم دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت خدمات پشتیبانی در هفته سوم دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت بودجه در هفته دوم دی ماه
اهم فعالیت های مدیریت مالی در هفته دوم دی ماه