مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

 1- اطلاع رسانی جهت برگزاری مناقصه عمومی برای اجرای پروژه ها ی مختلف به چه صورت انجام می گردد؟
 برگزاری منقصات از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسیده و یا جهت اطلاع بیشتر می توانید به سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه نمایید.

 2- در برگزاری مناقصه به چه نکاتی اهمیت داده می شود؟
 مناسب ترین قیمت پیشنهادی که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توام و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد به نحوی که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مولفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند.

 3- روند رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی چگونه است؟
ابتدا صورت وضعیت به دبیرخانه ارسال و بعد از اختصاص شماره به آن و دستور معاون توسعه، توسط مدیر دفتر فنی به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود. سپس بعد از رسیدگی امور مالی چک صادر شده و پیمانکار مبلغ را دریافت می کند.

 4- رسیدگی به صورت وضعیت چقدر زمان احتیاج دارد؟
 اگر صورت وضعیت موقت باشد حداکثر در یک هفته رسیدگی می شود و اگر صورت وضعیت قطعی باشد تا یک ماه مهلت رسیدگی دارد.
 5- چند نوع قرارداد وجود دارد؟
 امانی و پیمانی
 پیمانی: قرارداد با قیمت مشخص بسته می شود و با  نظارت کارفرما پیمانکار نسبت به تهیه مصالح و اجرای عملیات اقدام می نماید و هزینه انجام کار با اعتبار مصوب استانداری پرداخت می گردد.
 امانی: قرارداد با پیمانکار جزء بدون برگزاری مناقصه انعقاد می گردد، تهیه مصالح به عهده کارفرما بوده و پیمانکار فقط پروژه را اجرا می نماید در ضمن هزینه انجام کار توسط خود دستگاه پرداخت می گردد.(از اعتبارات دانشگاه)
 
 6-نحوه آزاد سازی سپرده توسط پیمانکار چگونه است؟
 بعد از پرداخت صورت وضعیت قطعی با درخواست پیمانکار و مدیر دفتر فنی، نامه آزاد سازی برای انجام امور مربوطه به امور مالی ارسال می گردد. 
 7- از چه طریقی متوجه می شویم رسیدگی صورت وضعیت ها در چه مرحله ای می باشد؟
جهت اطلاع از رسیدگی صورت وضعیتها ویا اینکه در چه مرحله ای هستند می توانید از ناظر مربوطه یا واحد پیمان و رسیدگی اطلاعات لازم را کسب نمایید.
 8- آیا جهت اجرای پروژه های در حال احداث برای سال آتی اعتبار پیش بینی شده است؟
جهت اطلاع از اعتبار پروژه ها ی عمرانی از آقای مهندس مرادی که مسئول پیگیری اعتبارات می باشند سوال فرمائید.
 9- نحوه تهیه و تایید مصالح مورد نیاز در ساخت پروژه ها توسط ناظر چیست؟
 شخص مشخصات را از ناظر می گیرد و جنس را تهیه کرده و به تائید ناظر می رساند.