اطلاعات پرسنل اداره دفتر داری و تنظیم حساب
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
2 معصومه کلهر
رئیس اداره دفتر اداری و تنظیم حساب ها
305 028-33375152 2137
3 مریم امینی کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2136
4 افروز جعفری کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2134
5 بتول کشاورز کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2119