مقالات
 ارزیابی مدیریت اطلاعات از خانه های بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین
 current state of health care and its economic parameters in the islamic republic
 determining of health expenditures elasticity from health financing resources in iran health system
Designing Iran Counties Health Rankings Model with Focus on the Impact and Outcome Indicators
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺿﺮوری اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ P.H.C
ارزیابی مهارت های مدیریتی کارشناسان مسئول مراکز بهداشت استان قزوین سال 1386
Studying Situation of Efficiency and Productivity of the Branches affiliated to Tehran Social Security Organization
urrent state of health care and its economic parameters in the islamic republic of iran. scientific works
determining of health expenditures elasticity from health financing resources in iran health system. an international journal of economy & entrepreneurship
مقاله ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک
مقاله بررسی نقش قرآن در سلامت روح و روان انسان
مقاله تاثیر اجرای نظام مالی تعهدی بر شفافیت و مسئوولیت پاسخ گویی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مقاله ارزیابی مهارت های مدیریتی اثربخش در مدیران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مقاله شناسایی سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین و راه های ارتقای عملکرد آن
مقاله ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی توانمندسازی بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مقاله بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان
مقاله شناسایی موانع اجرای فصل نهم قانون مدیریت خدمان کشوری توانمند سازی کارکناندر سازمان های دولتی