معرفی
درباره ما
مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی متشکل از دفترمدیریت ،کارشناس امور اداری ،کارشناس ارزشیابی ،اداره کارگزینی ،گروه سازمان و مشاغل ،دبیرخانه مرکزی و بایگانی می باشد که هر کارشناس و واحد عهده دار وظایف خاصی در زمینه کاری خود می باشد هماهنگی این مجموعه در اجرای وظایف مو جب برقراری هماهنگی با تمامی واحدهای تابعه دانشگاه در جهت توسعه سازمان و رسیدن به اهداف کلی و استراتژیک دانشگاه است. 
اهداف مدیریت توسعه
وظایف مدیریت توسعه