پرسنل بایگانی
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
عفت نجفی زادگان
مسئول بایگانی
109 028-33375152 2080
2 معصومه بیگم موسوی نژاد متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2082
3 عفت عبداللهی متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2081
4
5 مریم گودرزوند چگینی متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2083
6 عذرا خواجه باز متصدی امور دفتری 109 028-33375152 2080
7 بیژن شریف پور خدمتگذار 109