خدمات امور مالی
فهرست عناوين خدمات واحد امور مالی به مردم و ساير واحدهاي سازماني
- صدور چك جهت حقوق واحدهاي تابعه و حقوق بازنشستگان
- پرداخت اعتبار به واحدهاي تابعه طبق درخواست وجه
- نظارت بر برگزاري مزايده و مناقصه طبق قانون
- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت مربوط به قراردادهاي منعقده
- وصول درآمد از واحدهاي تابعه و ارسال آن به خزانه معين استان
- دريافت درآمد از خزانه استان و پرداخت به واحدهاي تابعه طبق تخصيص
- پرداخت صورت وضعيتهاي عمراني