اطلاعات همکاران
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
دورنگار شرح وظایف وظایف
1 حوا اسمعیلی
مسئول دبیرخانه
109 33375514 2075  33355162
2 حسنی گودرزوند چگینی متصدی امور دفتری 109 33375514 2077 33355162
3 سکینه جهانشاهی متصدی امور دفتری 109 33375514 2076  33355162
4 خدیجه علیدوست متصدی امور دفتری 109 33375514 2078 33355162
5 اکبر محمدی خدمتگذار 109 33375514  33355162