شرح وظایف
شرح وظايف
-تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اداري و مالي دانشگاه در قالب مقررات وضوابط موجود در هدفهاي مورد نظر دانشگاه به شوراي دانشگاه
- نظارت بر اجراي خط مشي هاي تصويب شده از واحدهاي دانشگاه
- نظارت بر حسن انجام امور اداري ، مالي و خدماتي و تعميراتي دانشگاه
- ايجاد هماهنگي بين امور ستادي دانشگاه با وظايف و مسئوليتهاي اصلي بمنظور دستيابي هر چه سريعتر به هدفهاي مورد نظر
- شركت در كميته ها، كنفرانسها ، كميسيونها ، سمينارهاي اداري و مالي