واحد آموزش
معرفي
 
شرح وظايف واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان
1- برنامه ريزي هاي لازم جهت انجام نيازسنجي با در نظر گرفتن نيازها ، اولويتها و ضرورتهاي موجود با هماهنگي معاونت و مديريت هاي مربوطه.
2- نظارت بر اجرا و برگزاري صحيح دوره هاي آموزشي در كليه واحدهاي تابعه.
3- برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي.
4- اطلاع رساني زمان برگزاري دوره ها به واحدهاي تابعه.
5- ثبت دوره هاي آموزشي در شناسنامه آموزشي كاركنان و مديران.
6- بررسي و تائيد شناسنامه آموزشي كاركنان و مديران.
7- بررسي و صدور مجوز دوره هاي آموزشي درخواستي از كليه واحد هاي تابعه دانشگاه.
8- نظارت مستمر بر نحوه اجراي آزمون دوره هاي آموزشي.
9- ارائه آمار و عملكرد واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان.
10- ارزشيابي از دوره هاي آموزشي برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش هاي علمي موجود.
11- بررسي ، پيشنهاد و معرفي مناسبترين مدرس جهت برگزاري دوره هاي آموزشي.
12- ايجاد و نگهداري بانك اطلاعات مدرسين.
13- نظارت بر عملكرد رابطين آموزشي واحدها.
14- صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده به استناد مدارك و مستندات موجود.
15- پيگيري هاي لازم جهت انعقاد قراردادهاي آموزشي و پرداخت مبالغ قراردادهاي آموزشي.
16- تفكيك گواهينامه هاي آموزشي كاركنان و ثبت در دفاتر مربوطه و ارسال به واحدهاي تابعه.
17- برآورد اعتبار مورد نياز جهت هزينه هاي آموزش.
18- هماهنگي با موسسات آموزشي مورد تاييد مراجع ذيصلاح و عقد قرارداد با آنها جهت اجراي دوره هاي آموزشي.
19- ابلاغ وتشريح قوانين ومقررات آموزشي مصوب جهت اطلاع كاركنان.
20- انجام ساير امورات مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
اهداف كلان آموزش
ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني دانشگاه ازطريق افزايش سطح توانايي دانش ومهارت منابع انساني