مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه                                                                     
                                                                                                      
نام و نام خانوادگی محمد حسن شیرعلی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی
آدرس پستی قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، خیابان شهید سلمانی، ساختمان شماره1 ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی
کد پستی 3419915315
تلفن تماس مستقیم 33375160
نمابر 33375162( نمابر دبیر خانه مرکزی)
پست الکترونیکی mh.shirali @qums.ac.ir
ساعت اداری از شنبه تا چهار شنبه ساعت 7:30الی 14:15   پنج شنبه ساعت 7:30    الی   13:15
زمان ملاقات عمومی همه روزه