معرفی مدیریت خدمات و پشتیبانی
مدیر اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه                                                                                                        مشاهده رزومه
نام و نام خانوادگی  حبیب قنبری
مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری
آدرس پستی قزوین – بلوار شهید باهنر- خ شهید سلمانی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
کدپستی 15315-34199
تلفن تماس 33375152-5
تلفن تماس مستقیم 33379997
نمابر 33375164
پست الکترونیکی
ساعت کار اداری 7:30 الی 14:15