معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:


 
  • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
  • مدیریت خدمات پشتیبانی
  • واحد انفورماتیک 

معاون توسعه مدیریت و منابع
 دکتر مهدی یوسفی/متخصص ارتوپدی

 

جانشین معاون توسعه
مدیریت و منابع 

سرپرست مدیریت توسعه سازمان
و تحول اداری دانشگاه

سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه
مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه
دکتر سید مجتبی سید صادقی

محمد حسین شیرعلی

شاهدخت رفیعی

زینت بساره
دکتری پزشکی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی

کارشناس حسابداری


مدیر امور مالی


مشاور معاون توسعه در امور انفورماتیک


مشاور معاون توسعه و مدیر ارشد پروژه های عمرانی دانشگاه

مدیر اداره رفاه و تشریفات
مجید علی اکبری مهندس محمد قوامی وحید خورشیدی فرشید غیاثوند
کارشناس ارشد حسابداری کارشناس کامپیوتر کارشناس عمران کارشناس بهداشت محیط

سرپرست توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

مدیر اداره خدمات پشتیبانی
علی رضا سلطان رحمتی حبیب قنبری
کارشناس ارشد معماری کارشناس حسابداری