اطلاعات پرسنل تشکیلات
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
شرح وظایف وظایف
1
مرتضی نجفی
رئیس گروه مهندسی سازمان و مشاغل
204 028-33373340 2090
2
زهراکاظمی
کارشناس تشکیلات
203 028-33373873 2095
3 مهدی طاهرخانی کارشناس آموزش ضمن خدمت کارکنان 202 028-33373873 2091
4 فریده بهرام خانی کارشناس آموزش ضمن خدمت کارکنان 203 02833374873 2096
5 رضا طباخ قزوینی کارشناس بهبود روش ها و سیستم ها 202 028-33373873 2093
6 مشهود سعیدی کشاورز کارشناس طبقه بندی مشاغل 202 028-33373873 2092
7 رحیم میزانی کاردان طبقه بندی مشاغل 202 028-33373873 2094
8 زهرا امامقلی کارشناس طبقه بندی مشاغل 202 028-33373873 2094