معرفی مدیریت

  اطلاعات شخصی

 نام و نام خانوادگی :      زینت بساره       
 
مدرک تحصیلی:       کارشناس حسابداری
                               

 آدرس پستی: خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد

 کدپستی: 15315-34199

 تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 تلفن تماس مستقیم: 18 - 33374617 - 028

 نمابر: 33375157 -028

 ساعت کار اداری :شنبه تا چهار شنبه  7:30 الی 14:15 پنج شنبه  7:30 الی 13:15