اطلاعات پرسنل
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
شرح وظایف وظایف
1 مجید بهادر خانی کارشناس کامپیوتر 33372875 2086
2 امیر امینی کارشنماس کامپیوتر 33372875 2087
3 رقیه خونبانی کارشناس کامپیوتر 33372875 2088