اطلاعات پرسنل دفتر فنی
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
علی رضا بابایی
کارشناس عمران
028-33375158 2165
2 مجید مرادی کارشناس عمران 028-33375158 2162
3 خانم حمیده زرآبادی پور کارشناس عمران 028-33375158 2160
4 حمید تک روستا کارشناس برق 028-33375158 2163
5 احمد ظاهری کاردان ساختمان 028-33375158 2166
6 علی میرزاتقی کارشناس معماری 028-33375158 2164
7 بهزاد کرمی کارشناس تاسیسات 028-33375158 2163
8 سعید سیم باف کارشناس تاسیسات 028-33375158 2163
9 مهدی علیجانی کارشناس برق 028-33375158 2163