اطلاعات پرسنل اعتبارات و تعهدات
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1 لیلا نجد مستطاب
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
305 028-33375152 2138
2 معصومه احمدی کارشناس امور مالی 305 028-33375152 2135