پرسش های متداول مدیریت خدمات پشتیبانی
1- انواع مناقصه را توضیح دهید:
1-مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ، 2 مرحله ای ) 2-مناقصه محدود
*مناقصه عمومی :از طریق انتشارات فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و یا بصورت الکترونیکی در سایت موسسه و مناقصات .
*مناقصه محدود : با دعوت از شرکتهای صلاحدید ار و مورد تائید .
 2-فرآیند برگزاری مناقصه عمومی به چه صورتی است؟
1-جلسه پیش فراخوان 2- فراخوان مناقصه عمومی از دو یا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارسراسری 3- ارائه اسناد مناقصه با مشخصات و نقشه های کامل به مناقصه گرها 4- مشخص نمودن محل ، تاریخ و ساعت بازگشایی اسناد مناقصه 5- تشکیل کمیسیون مناقصه 6- اعلام برنده نفر اول و دوم 7- انعقاد قرارداد با برنده مناقصه  
 3- نحوه برگزاری مناقصه محدود را توضیح دهید:
1-تهیه لیست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار 2- ارسال دعوت نامه برای آنها 3- تشکیل کمیسیون مناقصه 4- بازگشایی پاکات مناقصه 5- اعلام برنده مناقصه 6- عقد قرارداد با برنده مناقصه
 4- روش اخذ استعلام بهاء چیست؟
 در معاملات متوسط حداقل از سه شخص ( حقیقی / حقوقی ) استعلام بهاء اخذ می گردد و در جلسه ای استعلام بهاء ها بازگشایی و شخص ( حقیقی / حقوقی ) که حداقل قیمت را پیشنهاد نموده است انتخاب و پس از تائید مسئول تدارکات اقدام به تهیه کالا یا خدمات می گردد.
5- اسناد مناقصه چیست؟ 
 1-نام و نشانی مناقصه گزار 2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه 3- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها 4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار 5- مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر بیست روز به استثناء ایام تعطیل خواهد بود. 6- شرح کار ، مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها ، نوع ، کمیت ، کیفیت کالا یا خدمات ، روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها ، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز یا عدم مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جریان کمسیون مناقصه 7- متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنها در صورت لزوم 8- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.9- تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ شخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده و در پاکت در بسته و ممهور و یا امضاء پیشنهاد دهند باشد ، تسلم شود. 10- درصورتی که موضوع معامله عمده باشد موضوع در آگهی قید گردد.11- تعیین زمان لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخصی حائز مناسب ترین بهاء و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.12- میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخصی واحد مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب و واریز آن .13-محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم 14- محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد ( در صورتی که لازم باشد ) برای آن که ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است ، باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد گردد. 15- تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد مناقصه گزار می باشد.16-تصریح این نکته که واحد مناقصه گزار مکلف است هر گونه کسور قانونی ( اعم از بیمه ، مالیت ، عوارض و سایر موارد ) که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می گیرد و موسسه قانوناً مکلف به کسر آن می باشد را از بهای کارگرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.17- سایر اسنادی که به تشخیص مناقه گزار لازم باشد. 18- واحد مناقصه گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه را در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود و هم چنین سپرده نفر دوم را در صورتی که برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمایند به نفع موسسه ضبط کند .19- واحد مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط به اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش رعایت و تطبیق شود. 20- واحدمناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی می رسد ترتیب اثر دهد.
6-کمسیون مناقصه از چه اعضایی تشکیل شده؟
کمسیون مناقصه از اعضاء زیر تشکیل می گردد . 1- رییس دانشگاه ( با نماینده وی ) 2- معاون توسعه مدیریت و منابع یا نماینده وی ( مسئول فنی دانشگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود ) 3- مدیر امور مالی دانشگاه ( خزانه دار ) یا نماینده وی
7- کمیته فنی و بازرگانی چیست؟
در مناقصه عمومی دو مرحله ای رییس دانشگاه جهت ارزیابی کیفی ، فنی بازرگانی و مالی مناقصه گران هیاتی با حداثل سه عضو خبره و فنی بازرگانی صلاحیتدار انتخاب می نماید.
  8- انواع قراردادها را نام ببرید؟
: 1-قرارداد پیمانی
2– امانی 3– مدیریت پیمان و4- سایر قراردادها 
  9- فرآیند عقد قراردادها به چه صورتی است؟
قرارداد با برنده مناقصه یا استعلام ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . درصورت عقد قرارداد با برنده تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
10- انواع واحدهای مسکونی سازمانی ؟
1-واحد مجردی سازمانی ( به تفکیک جنسیت ) برای استفاده اعضای هیئت علمی2- واحد سازمانی مستقل برای اعضای هیئت علمی ( برای استفاده خانوادگی ) واحد سازمانی مستقل برای استفاده کارکنان غیر هیئت علمی ( برای استفاده خانوادگی )
11- معیارهای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی ؟
اعضای هیئت عملی جهت بهره مندی از خوابگاههای سازمانی می بایست معرفینامه ای از معاونت آموزشی دانشگاه داشته باشند.پزشکان غیر هیئت علمی ( متعهد خدمت ) جهت بهره مندی واسکان درخانه های سازمانی دانشگاه می بایست ابتدا معرفی نامه ای از معاونت درمان داشته و سپس تائیدیه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه را داشته باشند.
12- شرایط لازم برای استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی ؟
متقاضی باید فاقد مسکن شخصی در شهرهای استان قزوین باشند ، متقاضی از واحدهای مسکونی سازمانی به مدت سقف مجاز تعیین شده در دستورالعمل استفاده ننموده باشند و در صورت استفاده به مدت کمتر ، فقط می تواند الباقی مدت مصرح در دستورالعمل از خانه های سازمانی بهره مند شوند.
13- انعقاد قرارداد واحدهای مسکونی ؟
پس از طی مراحل فوق قراردادی فی مابین متقاضی و معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه در زمینه بهره مندی از واحدهای سازمانی منعقد خواهد شد.
14- نحوه ثبت نام نیروهای خدماتی در دانشگاه ؟
متقاضیان درخواست کار خود را به رییس دانشگاه یا معاون توسعه مدیریت و منابع ارائه و درخواست به مدیریت خدمات پشتیبانی ارجاع داده می شود و متقاضی نسبت به پرکردن فرم مربوطه اقدام سپس اطلاعات متقاضی بر اساس شاخص های تعیین شده فرم درخواست کار در بانک اطلاعاتی مدیریت خدمات پشتیبانی ثبت و امتیاز بندی می شود.
15- نحوه جذب و بکارگیری نیروهای خدماتی واحدها ؟
واحد مربوطه تقاضای نیروی خدماتی خود را بر اساس خروجی نیرو یا طرح توسعه واحد ( افزایش فضای فیزیکی ) به معاونت توسعه اعلام و نامه به مدیریت خدمات پشتیبانی ارجاع و پس از بررسیهای لازم و طی مراحل قانونی نیروی مربوطه به واحد درخواست کننده اعزام می گردد.
16- آموزش نیروهای خدماتی؟
پس از بکارگیری نیرو و نیاز نیروهای خدماتی به آموزش مدیریت خدمات پشتیبانی نسبت به آموزش بهداشت عمومی و آموزش نظافت و پذیرایی اقدام می نماید.