فرایند ها امور مالی

فرایند تفاهم نامه
دریافت فایل
فرآیند پیشنهاد بودجه
دریافت فایل

فرآیند بودجه تفصیلی
دریافت فایل
فرایند تنظیم فرم 19 اموال و الصاق آن در محل
  
دریافت فایل
فرایند صدور پروانه خروج اموال
دریافت فایل

فرایند تنظیم و بایگانی صورتجلسه های اموالی

دریافت فایل

فرایند تنظیم سند انتقال و حذف برچسب اموال از دفاتر و کامپیوتر
دریافت فایل

فرایند ثبت برچسب و مشخصات در دفاتر اموال

 
دریافت فایل
فرایند الصاق برچسب اموال
دریافت فایل
فرایند حسابرسی اموال تحویلی و بایگانی حواله های صادره
دریافت فایل
فرایند حسابرسی رسید انبار و بایگانی در واحد اموال
دریافت فایل
فرایند صدور تسویه حساب اموال
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد- ویژه ستاد
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد- ویژه واحد های تابعه
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد/قبوض ریالی- ویژه ستاد
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد/قیوض ریالی- ویژه واحد تابعه
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد/مصدومین ترافیکی- ویژه ستاد
دریافت فایل
روش ثبت حسابداری درامد/مصدومین ترافیکی- ویژه واحد تابعه
دریافت فایل