فرایندهای مدیریت خدمات پشتیبانی
   
  فرایند واگذاری خانه های سازمانی

 
دریافت فایل
   
  فرایند ثیت نام و بکارگیری نیروی خدماتی 1394

 
دریافت فایل
   
  فرایند انبار

 
دریافت فایل
  
  فرایند امور قراردادها

 
دریافت فایل
   فرایند انجام خرید توسط اداره تدارکات

دریافت فایل
  فرایند به کارگیری نیروی خدماتی

دریافت فایل
 فرایند ثبت متقاضیان کار خدماتی در بانک اطلاعاتی

دریافت فایل

  فرایند مراحل انعقاد قرارداد یا ترک تشریفات مناقصه

 

دریافت فایل

  فرایند واگذاری خانه های سازمانی به متقاضیان

 

دریافت فایل

  فرآیندهای مشترک با سایر مدیریت ها 

 

دریافت فایل