اطلاعات پرسنل اداره اموال
اطلاعات پرسنل اداره اموال
ردیف
نام و نام خانوادگی
پست سازمانی
شماره اتاق
شماره تماس
شماره تماس
داخلی
          شرح وظایف وظایف
1
ابوالقاسم نوروزی  
رئیس اداره اموال
028-33373007 246
2 حسن علی بخشی  کارشناس ثبت اموال غیر منقول 028-33373007 246
3 تقی کریمی حسابدار 028-33373007 246
4 علی معتمد امین اموال 028-33373007 246