كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال معاونت توسعه مدیریت و منابعزیرپورتال معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse معرفیمعرفی
معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
تاریخچه معاونت
چارت
اهداف عملیاتی
برنامه استراتژیک
Expand گزارش عملکردگزارش عملکرد
شرح وظایف معاونت توسعه
Collapse مدیریت توسعه سازمان مدیریت توسعه سازمان
معرفی مدیریت
خدمات
Expand واحدهای تحت پوششواحدهای تحت پوشش
پرسش های متداول معاونت توسعه
Expand کلیه فرم های مدیریت توسعهکلیه فرم های مدیریت توسعه
Expand کلیه آئین نامه های مدیریت توسعهکلیه آئین نامه های مدیریت توسعه
Expand کلیه فرایند های معاونت توسعهکلیه فرایند های معاونت توسعه
Expand مدیریت توسعه منابع انسانیمدیریت توسعه منابع انسانی
Expand مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
تکمیل نظرسنجی
Collapse دفتر معاونت توسعه دفتر معاونت توسعه
معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع
اطلاعات پرسنل ذفتر معاونت توسعه
معرفی جانشین معاون توسعه
معرفی مسئول دفتر معاونت
Collapse مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیمدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
معرفی گروه فنی
معرفی مدیریت
خدمات دفتر فنی
Expand پروژ ه هاپروژ ه ها
اطلاعات پرسنل دفتر فنی
پرسش و پاسخ دفتر فنی
مقررات ملی ساختمان
چک لیست ها
فرایند ها
فرم ها ی منابع فیزیکی و امور عمرانی
Collapse مدیریت امور مالیمدیریت امور مالی
معرفی امور مالی
معرفی مدیریت
خدمات امور مالی
Expand ادارات امور مالی ادارات امور مالی
پرسش و پاسخ
فرم ها امور مالی
فرایند ها امور مالی
قوانین و آئین نامه ها
معاون مالی
فرم جدید
سئوالات متداول مالی
Collapse مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکردمدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
مدیریت برنامه ریزی بودجه
معرفی مدیریت
خدمات بودجه
اطلاعات پرسنل بودجه
پرسش های متداول بودجه
Expand قوانین و بخشنامه ها بودجه قوانین و بخشنامه ها بودجه
قوانین بودجه به تفکیک سال
آموزشی
فرم ها
فرایندها
نشریه
موافقت نامه های تملکی
موافقت نامه تملکی استانی سال 1396
نمونه صفحه داخلی
فرم نظرات و پیشنهادات
آئین نامه های کلیه واحد ها
پرسش های متداول کلیه واحدها
دانشگا ههای علوم پزشکی
دانشگاههای وزارت علوم
مراکز آموزش عالی
ملاقات عمومی
آدرس و شماره های تماس
منابع الکترونیکی
آموزشی
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
معرفی واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان
بانک ها
Expand لیست دوره های آموزشی مصوبلیست دوره های آموزشی مصوب
بخشنامه ها و مصوبات
نمونه فرم های آموزشی
Expand منابع دوره های آموزشیمنابع دوره های آموزشی
گزارش
Expand موسسات طرف قراردادموسسات طرف قرارداد
پرسش های متداول
منابع همایش ها
همایش ها
Collapse مجله معاونت توسعهمجله معاونت توسعه
جلد اول
جلد دوم
جلد سوم
نقشه سایت
گالری تصاویر
سازمان های دولتی
مناقصه و مزایده
تمایش نظرات ثبت شده
Collapse نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات
آئین نامه های نظام پیشنهادات
فرم نظام پیشنهادات
آموزشی نظام پیشنهادات
معرفی نظام پیشنهادات
معرفی اعضاء نظام پیشنهادات
پرسش های متداول نظام پیشنهادات
Collapse ملاقات عمومیملاقات عمومی
پیگیری ملاقات
لیست جهت مشاهده مسئول
ورود مدیران
Collapse مدیریت خدمات پشتیبانیمدیریت خدمات پشتیبانی
Expand اطلاعات همکاران اطلاعات همکاران
معرفی مدیریت خدمات و پشتیبانی
فرایندهای مدیریت خدمات پشتیبانی
آئبن نامه های مدیریت خدمات پشتیبانی
مدیریت خدمات پشتیبانی
پرسش های متداول خدمات پشتیبانی
قراردادها
فرم ثبت نام نیروی خدماتی
لیست جهت ورود کد رهگیزی
Collapse فرم اعتراضات ارزشیابیفرم اعتراضات ارزشیابی
پیگیری اعتراض ارزشیابی
ورود کد رهگیری ارزیاب
لیست جهت مشاهده ارزیاب
Collapse فرم های کلیه واحد هافرم های کلیه واحد ها
فرم های الکترونیکی
فرم ها
فرماهی الکترونیکی تعاملی
کمبو تودرتو
Collapse فرم انتقاداتفرم انتقادات
ورود کد رهگیری پیشنهاد
فرم مشاهده مدیر
ورود پاسخگوی اعتراض
Collapse مطالب آموزشی مطالب آموزشی
مطالب آموزشی بودجه
مطالب آموزشی مدیریت
مطالب آموزشی واحد آموزش
مطالب آموزشی مدیریت توسعه
مطالب آموزشی کامپیوتر
مطالب آموزشی واحد آموزش
مطالب آموزشی امورمالی
مطالب آموزشی دفتر فنی
مطالب آموزشی مدیریت پشتیبانی
مطالب آموزشی سلامت
قرارداد بیمه
Collapse واحد انفورماتیکواحد انفورماتیک
اطلاعات پرسنل
معرفی مسئول واحد
معرفی واحد
پرسش های متداول انفورماتیک
فرایندها انفورماتیک
Collapse خدمات رفاهیخدمات رفاهی
معرفی واحد
Expand خدماتخدمات
Expand تفاهم نامهتفاهم نامه
Collapse مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات
درباره مرکز
مقالات
تجربیات موفق
تجربیات موفق
معاونت توسعه دانشگاه های علوم پزشکی
Collapse فرم ثبت تخصص و ساعات کاریفرم ثبت تخصص و ساعات کاری
ورود کد رهگیری ثبت تخصص
فرم کاریاب
دانشگاه های علوم پزشکی
ایده های معاون توسعه
Collapse اداره رفاه و تشریفاتاداره رفاه و تشریفات
Expand معرفی ادارهمعرفی اداره
Expand بیمه مکمل بیمه مکمل
توافقنامه کارت خرید
کارت خرید
Expand اقدامات رفاهی اقدامات رفاهی
بیمه مکمل درمان سال 96_97
تست صفحه اصلی
داخلی تست
داخلی تست 2
Collapse دانشگاه 1400دانشگاه 1400
ساخت پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی
ساخت پروژه بیمارستان 700 تختخوابی
ساخت پروژه بیمارستان 120 تختخوابی الوند
ساخت پروژه المان مزار شهدا
ساخت پروژه کلینیک ویژه
ساخت پروژه رادیوتراپی
ساخت بروژه ساختمان آموزشی پژوهشی پردیس
تماس با ما
نشریات
اطلاعات کامل تماس با ما
مدیریت توسعه منابع انسانی
تست صفحه دااخلی 3
تست رحمانی
Collapse قوانین و آئین نامه ها قوانین و آئین نامه ها
قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی
قوانین و مقررات مدیریت توسعه و تحول اداری
قوانین و مقررات انفورماتیک
قوانین و مقررات مدیریت امور مالی
قوانین و مقررات مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
قوانین و مقررات مدیریت خدمات پشتیبانی
قوانین و مقررات امور رفاهی کارکنان دانشگاه
قوانین و مقررات مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
Collapse فرایندها فرایندها
فرایندهای مدیریت توسعه و تحول اداری
فرایندهای مدیریت توسعه و منابع انسانی
فرایندها ی انفورماتیک
فرآیند های مدیریت امور مالی
فرایندهای مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
فرآیندهای مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
فرایند های امور رفاهی کارکنان دانشگاه
فرایندهای مدیریت پشتیبانی
فرایند مدیریت خدمات پشتیبانی
11
فرایندهای مدیریت پشتیبانی
صیانت از حقوق شهروندی
Collapse سئوالات متداولسئوالات متداول
سئوالات متداول مدیریت توسعه و تحول اداری
سئوالات متداول مدیریت توسعه و منابع انسانی
سئوالات متداول مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
سئوالات متداول انفورماتیک
سئوالات متداول مدیریت خدمات پشتیبانی
سئوالات متداول مدیریت امور مالی
سئوالات متداول مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
سئوالات متداول امور رفاهی کارکنان دانشگاه
صفحه جدید2
صفحه جدید3
صفحه جدید4
Collapse صفحه جدیدصفحه جدید
صفحه جدید
13 10
Collapse مدیران پاسخگو مدیران پاسخگو
معرفی
معرفی اعضاء مدیران پاسخگو
متون عمومي