فرایند ها
   فرایند تحویل موقت پروژه‍‍
دریافت فایل
  فرایند معرفی سرپرست کارگاه
دریافت فایل

فرایند انتخاب و به کارگیری پیمانکار  


دریافت فایل

  فرایند تحویل قطعی پروژه 
 
دریافت فایل

  فرایند انتخاب و به کارگیری مشاور
 
دریافت فایل


  فرایند آماده سازی مقدمات پروژه
دریافت فایل

  فرایند پرداخت به مشاور
 
دریافت فایل

  فرایند پرداخت قسط اول پیش پرداخت
 
دریافت فایل

  فرایند پرداخت قسط سوم پیش پرداخت به پیمانکار
 
دریافت فایل

  فرایند پرداخت به پیمانکار
 
دریافت فایل

  فرایند تحویل زمین جانمایی و تجهیز کارگاه
 
دریافت فایل

  فرایند امور کارشناسی
 
دریافت فایل

   فرایند برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای دو مرحله ای 
 

دریافت فایل

  فرایند ترک تشریفات به منظور انتخاب و به کارگیری پیمانکار
 
دریافت فایل

  فرایند برگزاری استعلام به منظور انتخاب و به کارگیری پیمانکار

دریافت فایل

  فرایند برگزاری مناقصه محدود به منظور انتخاب و به کارگیری پیمانکار

دریافت فایل