شرح وظایف اداره رسیدگی
شرح وظايف
 1. رسيدگي به اسناد مالي هزينه‌اي و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرائي
2. رسيدگي به اسناد هزينه‌اي عامليتها و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه
3. رسيدگي به اسناد تنخواه‌گردان ، پيش‌پرداختها و علي‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
4. رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي
5. صدور بخشنامه، دستورالعم هاي قانوني و حسابداري جهت عامليتها و اركان وزارتخانه
6. رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل‌هاي صادره
7. شركت در جلسات مناقصات
8. رسيدگي به اسناد پرداختي و تسويه حساب‌هاي دانشجويان بورسيه
9. بررسي اسناد رفع واخواهي شده اسناد هزينه‌اي معاونتها
10. مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسالي
11. بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در اين اداره
12. تطبيق پرداختها با موافقت نامه هاي صادره بودجه تفضيلي دانشگاه
13. رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هايي كه مشكل مالي دارند با نظر مافوق
14. مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام ذيربط
15. ابلاغ قوانين و مقررات و تصويب نامه و دستورالعمل ها به واحدهاي تحت پوشش
16. استعلام در مورد فاكتورهايي كه نياز به تعيين قيمت مصوب در قيمتهاي بازار در پرداختهاي اداري باشد.
17. انجام مكاتبات لازم در زمينه هاي مختلف در صورت نياز